2014, ജൂലൈ 22, ചൊവ്വാഴ്ച

നിഴലുകൾനിഴലുകൾ 
ആടുന്നിതാ 
കളങ്ങളിൽ 


നിറ വെയിലും 
നിലാവും 
കൂട്ടിനായ് 


ദൂരമേറെയായില്ലതിൻ 
മുൻപേ 
കോരിയിട്ടതാരോ 


അന്ധകാരമീ 
തെളിമയിൽ 
എന്തിനോ 


മറയുകയായ് 
നിഴലുകൾ 
നിനവുകളും

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ: