2014, ജൂലൈ 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

നിറങ്ങളിൽവർണ്ണഫലകത്തിൽ
ചായം കൂട്ടുന്നു
ആകാശം

വെയിലിൻ
നിഴൽ ചിത്ര രചന
ഇലകളിൽ

പരന്നൊഴുകുന്ന
നിറങ്ങൾ
മനസ്സിൽ

പരിഭവം മറച്ച്
മാഞ്ഞു പോകുന്നൊരു
അന്തി വെയിൽ

പിറക്കാതെ പോയ
ചിത്രങ്ങൾ
മങ്ങിയ നിലാവിന്റെ
മടിയിൽ
ഹൃദയ തുടിപ്പ്
നഷ്ടപ്പെട്ട
ഗർഭ ചിദ്രത്തിന്റെ
ശേഷിപ്പുകൾ പോലെ
ചിന്നിയും ചിതറിയും

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ: